Oleksy Travel logo

Wycieczki i wczasy

m. +48 723 521 885
p. +48 14 657 52 30
email: biuro@oleksytravel.pl
Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne. Oleksy Travel | bilety lotnicze, wycieczki krajowe i zagraniczne.
Oleksy Travel

RODO

Informacja o danych osobowych dla Klientów oparta o artykuł 13 RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” Firma OLEKSY TRAVEL w celu należytego wykonywania zgłoszenia/ rezerwacji na realizację imprezy turystycznej (zwanego dalej „Umowa”), przekazuje informacje o danych osobowych uzyskiwanych i przetwarzanych przez firmą OLEKSY TRAVEL

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OLEKSY TRAVEL z siedzibą przy ul. Parkowej 27/7, 33-100 Tarnów, NIP: 8733012492, REGON: 381997133, tel. 723 521 885, e-mail: oleksytravel@vp.pl.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Firmą a Klientem Umowy. Celem przetwarzania danych osobowych jest należyte wykonywanie świadczeń w ramach imprezy turystycznej lub też usług turystycznych, które na wniosek Klienta mogą być wykonywane przez Firmę.
 3. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie imprezy turystycznej lub też określonych jej części albo innych świadczeń wykonywanych przez Firmę, Firma może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Firmę usług. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Firmy i (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tej sytuacji Firma podjęła się sprawdzenia wpływu działań podejmowanych w tym celu na utrzymanie prywatności Klienta. W wyniku powyższego Firma stwierdziła, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Klienta, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Klienta ma prowadzić do poprawy jakości wykonywanych przez Firmę usług, co ma przynieść Klientowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia jego potrzeb. Tym samym Firma oświadcza, że zostaną nie naruszone zarówno interesy i prywatność Klienta.
 4. Firma zawiadamia, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Klienta jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Firmą, a w konsekwencji uniemożliwi wykonanie imprezy turystycznej, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. Klient ma możliwość udzielenia zgody na komunikację marketingową, wówczas w takim przypadku dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu przekazywania informacji marketingowych. Firma zawiadamia, że zgoda Klienta na komunikację marketingową może zostać w każdej chwili wycofana.
 6. Firma zawiadamia, że każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Klient ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 7. Firma zawiadamia, że dane osobowe Klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: a. spółkom wykonującym usługi ubezpieczeniowe, z którymi Firma ma podpisane umowy, b. podmiotom zajmującym się prowadzeniem hoteli, liniom lotniczym, podmiotom wykonującym usługi przewozowe działających na zlecenie Firmy w ramach wykonywania Umowy, c. agentom turystycznym, za pośrednictwem których Klienci nabywają imprezy turystyczne od Firmy, d. podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi informatyczne, w tym w ramach systemów rezerwacji, urządzeń IT, sieci teleinformatycznych i pozostałej infrastruktury IT, e. podmiotom wykonującym usługi kurierskie i pocztowe w związku i w zakresie w jakim konieczne jest to do wykonywania imprez turystycznych,
 8. Firma zawiadamia, że dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane do tzw. Państw Trzecich, czyli poza kraje wchodzące w skład tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 49 ust. 1 lit. B RODO). Klient na swój wniosek ma możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do Państwa Trzeciego.
 9. Firma zawiadamia, że do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych Firma będzie przechowywała dane osobowe Klienta.
 10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymałam/em i zapoznałem się, dnia……………………………………………………………